Alles over Werkendam...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Er zit voortgang in bestrijding overlast hoogwater' Van de 138 eerder voorgestelde maatregelen zijn er nu 103 gereed,
14jan

Er zit voortgang in bestrijding overlast hoogwater

ALTENA - Naar aanleiding van de wateroverlast in 2014 en 2015 nemen de gemeente Altena en Waterschap Rivierenenland maatregelen om de kans op wateroverlast te beperken. Van de 138 eerder voorgestelde maatregelen zijn er nu 103 gereed, 74%. 16 maatregelen vervielen in overleg met de bestuurders.

Het totale maatregelenpakket van gemeente en waterschap omvat circa € 20 miljoen aan investeringen. Dit is exclusief de maatregelen die het waterschap zelfstandig uitvoert in het buitengebied.

In 2020 kwamen grote maatregelen gereed, zoals de rioolverbetering in de Korenstraat in Hank en de aanleg van de waterberging naast de Dijkgraaf den Dekkerweg in Werkendam. Ook legde men  in Woudrichem een parallelriool aan in de Vissersdijk en een nieuwe regenwaterafvoer onder
de Rijkswal.

Het colle rapoort de voortgang aan de gemeenteraad: 'Het maatregelenpakket is in 2015 opgesteld onder hoge tijdsdruk. Uit nader onderzoek bleken sommige maatregelen niet doelmatig of haalbaar te zijn. Sommige vervingen we door een andere maatregel met ongeveer hetzelfde effect. Dit is gedaan in overleg tussen de bestuurders van gemeente en waterschap. De meeste van deze maatregelen vervielen al voor de herindeling. In 2020 verviel alleen de maatregel waterberging Ippelseweg.'

Sommige maatregelen vertraagd
In 2019 gaf men aan dat de maatregelen die toen in voorbereiding waren, naar verwachting gereed zouden zijn in 2020. Dit is echter niet altijd gelukt.

• Vergroten riool Roerdompstraat Hank: in 2020 bleek dat er asbestvezels kunnen zitten in voegenkit die tot de jaren ‘80 gebruikt is in riolen. In de Roerdompstraat blijkt dit het geval te zijn. De stichting Rioned (branchevereniging riolering Nederland) dviseerder om de aanbesteding uit te stellen om hoge kosten te voorkomen. In de zomer van 2021 worden landelijke wet- en regelgeving en werkprotocollen verwacht voor het verwijderen van rioolbuizen met asbesthoudende kit. Het verwijderen is dan zeer waarschijnlijk onder een verlicht regime uitvoerbaar. 'Deze regelgeving kunnen we dan toepassen in dewerkomschrijving voor de aanbesteding. Op dit moment is nog niet bekend of en hoeveel extra kosten met zich mee gaat brengen.' Aldus de gemeente.
Met de Roerdompstraat start men in principe voorjaar 2022, omdat dit werk in de zomerperiode uitgevoerd moet worden in verband met bemaling.

• Waterberging Ippelseweg Nieuwendijk: het is het waterschap hier niet gelukt om overeenstemming te bereiken met de grondeigenaren. Het waterschap gaat in overleg met de gemeentede maatregel heroverwegen.

• IJsbaan Sleeuwijk betrekken bij watersysteem: dit werk is aanbesteed, maar het verkrijgen van de watervergunning liep vertraging op doordat het waterschap nog vragen had bij de detaillering. Hierdoor restte te weinig tijd voor uitvoering van het project vóór het flora- en faunaseizoen en is de gemeente genoodzaakt het werk uit te stellen tot start najaar 2021. Het uiteindelijke doel van het werk is de ijsbaan volledig te betrekken bij het watersysteem. Hiervoor is een waterpeilverlaging in drie stappen van 10 cm per jaar benodigd. In 2023 is de ijsbaan dan volledig gekoppeld aan het watersysteem. Deze planning blijft ongewijzigd, omdat we na de zomer van 2021 al wel een eerste peilverlaging van 10 cm kunnen realiseren.

• Waterberging Burcht Werkendam: de planning hangt af van de herinrichting van het gebied.

• Rioolverbeteringen Kerkstraat/Steurstraat Hank en Notenlaan Sleeuwijk: deze werken plande men te optimistisch, ze zijn nog in voorbereiding. Bij de Notenlaan neemt de gemeente meteen de Meidoornlaan en Berkenlaan mee. 'We verwachten dat de uitvoering in het najaar van 2021 kan starten. Als uit onderzoek asbest aanwezig blijkt te zijn, kan dit ook bij deze projecten leiden tot vertraging. De overige maatregelen kosten nog enkele jaren om uit te voeren.'

De gemeente: 'We zijn volop bezig met de voorbereiding van een aantal maatregelen. De uitvoering van de laatste maatregelen neemt, naar verwachting, circa 3 jaar in beslag. We moeten van 5% van de maatregelen de voorbereiding nog starten en 3% nog nader onderzoeken. De vertragingen hebben vooralsnog geen financiële effecten.'

(Archieffoto ter illustratie)Deel dit bericht met je vrienden!