Alles over Werkendam...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Geld ruit Eindhoven wordt dankzij ChristenUnie ingezet voor A27'
03dec 2013

Geld ruit Eindhoven wordt dankzij ChristenUnie ingezet voor A27

ALTENAREGIO - Eerst moeten knelpunten op de bestaande snelwegen onder andere de A27 in de regio worden opgelost. Dat is de strekking van een motie van ChristenUnie en D66 die vandaag met steun van de PvdA, SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren en 50-plus werd aangenomen in de Tweede Kamer. ChristenUnie-Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber: “De knelpunten op de A27, A58 en A67 zijn urgent. Ik ben blij dat er nu een meerderheid is om de files op deze wegen sneller aan te pakken. Goed nieuws voor de regio Altena dus.

De verbreding van de A27 Werkendam-Scheiwijk moet niet langer worden uitgesteld. Dit project moet uiterlijk in 2019 starten en indien mogelijk worden versneld.

Daarnaast wordt er ingezet op de uitvoering van de eerste fase van een volwaardig knooppunt A27 Hooipolder. Tenslotte vraagt de motie om bij de Merwedebrug de wegverbreding zo vorm te geven dat optimaal wordt rekening gehouden met een toekomstige spoorlijn Breda-Utrecht. Dik-Faber: "Realisatie van de spoorlijn kan zo in de toekomst honderden miljoenen goedkoper gerealiseerd worden."

Motie
Motie van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende dat het Rijk een bijdrage van 268 mln euro heeft gereserveerd voor de Ruit Eindhoven;
overwegende dat de MKBA en second opinion op de MKBA voor de Ruit Eindhoven negatief zijn, de commissie MER in een tussenrapportage bij de Notitie Reikwijdte en Detailniveau kritisch is over dit project en de Provinciale Omgevingscommissie van mening is dat nut en noodzaak nog onvoldoende onderbouwd zijn;

overwegende dat maatregelen op de A27, A58 & A67 die de (inter)nationale bereikbaarheid van Noord-Brabant sterk verbeteren, zijn getemporiseerd (A27, A58) of geschrapt (A67);

overwegende dat de temporisering van de Rijksbijdrage de versnelde aanpak van de A58 middels voorfinanciering door bedrijfsleven en provincie/gemeenten belemmerd;

verzoekt de regering nu nog geen bestuursovereenkomst voor realisatie van de Ruit Eindhoven te tekenen, het project te optimaliseren en daarbij rekening te houden met (potentiële) natuurwaarden van de EHS en een nieuwe MKBA te maken met zowel een hoog als een laag groeiscenario op basis van actuele verkeersprognoses (op basis van verkeersmodel van Rijkswaterstaat);

verzoekt de regering de Rijksbijdrage voor de Ruit Eindhoven niet te schrappen, maar te temporiseren en eerst in te zetten op:

- realisatie van maatregelen die voortkomen uit het MIRT-onderzoek Brainport Avenue, waaronder realisatie van station Eindhoven Acht/Airport;

- realisatie 1e fase van een volwaardig knooppunt A27 Hooipolder (klaverturbine of klaversterturbine);

- realisatie van verbreding A27 Werkendam-Scheiwijk uiterlijk in 2019 beginnen en zo mogelijk versnellen en bij dit project optimaal rekening te houden met een toekomstige spoorlijn Breda-Utrecht;

- ongedaan maken van de temporisering van de A58 (in ieder geval Eindhoven – Tilburg) zodat versnelde realisatie mogelijk blijft;

- een in overleg met gemeenten en provincie op te stellen pakket maatregelen voor de Rijksinfrastructuur in de regio Eindhoven (en hierbij verbreding A67 Leenderheide-Geldrop en no-regret pakket A67 te betrekken), waarbij ook de principes van Beter Benutten worden betrokken;

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber
Van Veldhoven

(ChristenUnie)Deel dit bericht met je vrienden!