Alles over Werkendam...

Gebruiksvoorwaarden

Werkendam.net verschaft alle informatie op deze website onder de volgende voorwaarden:

Werkendam.net doet alle redelijke moeite die in haar vermogen ligt om  de website zo actueel en betrouwbaar mogelijk te maken. Aan alle  informatie die wordt vermeld op de website kunnen echter geen rechten  worden ontleend.

 U vrijwaart Werkendam.net van elke vorm van schade die u oploopt door het gebruik van deze website of door de informatie die erop wordt aangeboden; U stelt Werkendam.net niet aansprakelijk voor deze schade.

Sommige informatie op de website, zoals het nieuws en de agendaonderdelen, wordt verschaft door onafhankelijke derden zoals partners van Werkendam.net (Dit kunnen zijn: Politie, diverse organisaties, onafhankelijke journalisten, columnschrijvers, enzovoorts.) 
Regelmatig wordt gecontroleerd of deze informatie (nog) correct is, maar Werkendam.net neemt niet de verantwoordelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid van deze informatie. Iedere schade die hier eventueel uit voortvloeit wijzen wij dan ook af.

Het kan voorkomen dat u foutieve informatie tegenkomt. In dat geval kunt u dit bij voorkeur melden via een bericht naar infobox@werkendam.net. Wij zullen deze informatie dan corrigeren of verwijderen.

De website bevat links naar andere websites, die niet onder het beheer of verantwoordelijkheid van Werkendam.net vallen. Deze links zijn alleen op de website geplaatst als extra dienst.
Werkendam.net sluit zich geheel uit van elke aanspraak die u op grond van welke wettelijke gronden zou kunnen maken, op basis van het materiaal dat via deze links wordt aangeboden. Deze links zijn immers websites, natuurlijke of rechtspersonen die geen enkele connectie met Werkendam.net hebben.

De in nieuwsberichten voorkomende organisaties hebben geen connectie met Werkendam.net en derhalve kunt u geen inlichtingen inwinnen over, aanmeldingen doen voor of contactgegevens opvragen over deze organisaties inzake de op deze website genoemde contactgegevens.

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen in deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Werkendam.net worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.

Foto's kunnen worden gebruikt tegen een vergoeding € 25,- per (originele) foto. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan infobox@werkendam.net.

Mocht u informatie op een document/pagina tegenkomen, waarvan u denkt, dat deze gecorrigeerd moet worden, stuurt u dan een mail naar infobox@werkendam.net. Geef s.v.p. duidelijk aan om welke URL het gaat, dan bekijken wij of en hoe dit document gecorrigeerd moet worden. Ontwikkelingen na publicatie zijn van invloed op de juistheid van de in deze website gestelde feiten en verstrekte opinies.

Indien u klachten / vragen en/of opmerkingen heeft, dan kunt u deze richten aan infobox@werkendam.net.

Werkendam.net
Onderdeel van MediaPlein Altena.Net