Alles over Werkendam...

Disclaimer

  

  •  Lokaal betrokken - Regionaal sterk - Landelijk puur Altena promotie

Aalburg.Net, Werkendam.Net en Woudrichem.Net en Altena.Net vormen samen MediaPlein Altena.net. Verder te noemen Altena.Net.

De hoofdredactie van Altena.Net is gevestigd in Wijk en Aalburg, met lokale steunpunten in de regio.

De lokale redacties verschaffen alle informatie op bovengenoemde website(s) onder de volgende voorwaarden:

Altena.Net (e.t.q.) stelt naar redelijkheid alles in het werk de resp. websites zo actueel en betrouwbaar mogelijk te maken. Aan alle vermelde informatie op de sites kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Met verkregen informatie gaan wij zorgvuldig om. Lees hiertoe ook onze privacy policy. 

Sommige informatie op de websites wordt verschaft door onafhankelijke derden, zoals partners van TekstAtelier, het ondersteunende - fullservice - marketingbureau uit Wijk en Aalburg.

Regelmatig wordt er gecontroleerd of deze informatie nog correct is, maar Altena.Net (e.t.q.) kan niet verantwoordelijk gesteld worden over de juistheid van deze informatie. Dit geldt overigens voor alle informatie die via (lokale) belanghebbenden verstrekt wordt.

De websites bevatten links naar andere websites, die niet onder het beheer of verantwoordelijkheid van Altena.Net vallen. Deze links zijn alleen op de sites geplaatst als extra service. Altena.Net (e.t.q.) neemt niet de verantwoording over enig materiaal dat via deze links wordt aangeboden.

Niets uit de tekst, beelden of grafische voorstellingen in de websites van Altena.Net, of onderdelen van deze websites mag zonder schriftelijke toestemming van Altena.Net (e.t.q.) worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd (en/of electronisch) gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. Foto's kunnen worden gebruikt tegen een vergoeding per (originele) foto. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan altenanet@aalburg.net.
Bij onverhoopt ongeoorloofd gebruik volgt zonder voorwaarschuwing een factuur van 95,00 euro per foto ex btw. 
Bij ongeoorloofd tekstgebruik is de omvang van de overgenomen tekst bepalend voor de hoogte van de factuur. Het gewraakte materiaal moet in beide gevallen volledig verwijderd worden. Bij publicatie in bijvoorbeeld een krant dient rectificatie te volgen.

© M.b.t. deze sites zijn derhalve alle rechten nadrukkelijk voorbehouden aan Mediaplein Altena.Net (e.t.q.)

Mocht u informatie op een pagina of in een document tegenkomen, waarvan u denkt dat deze gecorrigeerd moet worden, stuurt u dan een mail naar altenanet@aalburg.net. Geeft u s.v.p. duidelijk aan om welke URL (link) of informatie het gaat. Wij bekijken dan of en hoe dit het beste kan. Ontwikkelingen na publicatie kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze website gestelde feiten en verstrekte opinies.

Ten aanzien van beeldmateriaal en informatie (bijvoorbeeld artikelen) die aan de redactie worden toegestuurd, nemen wij geen enkele verantwoording over de herkomst en/of auteursrechten. Hiertoe claims indienen is juridisch onhoudbaar en daarmee zinloos.

Spelregels Social Media toebehorend aan Mediaplein Altena.Net

Geen haatdragend / kwetsend taalgebruik.
Zorg er samen voor dat iedereen zich prettig en veilig voelt op Facebook, twitter etc. Geen enkele vorm van pesten is daarom toegestaan. Kleinerende opmerkingen over bijvoorbeeld ras, religie, cultuur, politieke voorkeur, seksuele geaardheid, geslacht of identiteit worden niet getolereerd. Discussieren over een verschil in mening, mag. Dit wordt nooit persoonlijk. Wel de bal, niet de man. Schelden of grof taalgebruik ('schuttingtaal' bijvoorbeeld) wordt eveneens niet gewaardeerd. De redactie behoudt zich het recht voor opmerkingen te verwijderen als deze niet voldoen aan één of meer punten van het boven gestelde.

Hoofdredactie MediaPlein Altena.net
e-mail altenanet@aalburg.net